Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!13117 GtP (Getting the Picture) Spacemetric

Diarienummer
Koordinator SPACEMETRIC AB
Bidrag från Vinnova 182 037 kronor
Projektets löptid mars 2019 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Internationella samarbeten - UK

Syfte och mål

Koncepten nedan avsågs utvecklas och kombineras till en produkt: - Adaptiv strömmande videokomprimering för att matcha varierande bandbredd - katalogsynkronisering mellan plattform och marksegment för att i realtid få en gemensam bild av vilka data som finns tillgängliga - på begäran-överföring av bildprodukter med utnyttjande av varierande bandbredd genom användning av standardprodukter för satellitkommunikation. Den produkt som projektet skulle gett avsågs öka effektiviteten för luftburna plattformar och marknadsföras i Storbritannien, Sverige och andra EU-länder.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet hann knappt påbörjas innan det fick avbrytas. Emellertid har projektet resulterat i bl.a.: - SM:s svenska utvecklare har utökat sin förmåga inom SM:s tidigare arbete inom ämnesområdet - SM har ökat sin insikt i hur Vinnovas brittiska samarbetspartner och brittiska företag fungerar - SM:s arbete i projektet har lett till att flera utländska företag kommit att visa stort intresse för SM:s arbete inom ämnesområdet. Samtal pågår t.ex. med ett brittiskt företag kring möjligheten av att inkomma med en gemensam ansökan, i stil med GtP, till nästa ansökansomgång kring slutet av 2019.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg bedöms vara utmärkt - att det inte kunde genomföras berodde endast på att Spacemetrics (SM) brittiska partner nödsakades dra sig ur projektet. SM bedömer att projektet om det kunnat fullföljas kunnat ge mycket goda resultat. SM bedömer vidare att den tekniska nisch som projektet avsåg fylla ännu ej fyllts av andra aktörer. SM ser därför med stort intresse på de inviter man fått från olika företag om motsvarande samarbetsprojekt som GtP. SM har av ett brittiskt företag ombetts att överväga en gemensam ansökan, i stil med GtP, till nästa ansökansomgång i slutet av 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2019

Diarienummer 2019-00756

Statistik för sidan