E!11667 TRIBO Applied Nano Surfaces Sweden AB

Diarienummer 2017-03490
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 329 020 kronor
Projektets löptid september 2017 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Projektet syftar till att, baserat på ANS grundkoncept för verktyg och produktion, utveckla ett fullskaligt och kostnadseffektivt produktionssystem, primärt för två viktiga applikationer; vevstakar och hydraulcylindrar, i nära samarbete med de två projektmedlemmarna Linamar och Bosch Rexroth. Målet är att ta fram en process som fullt ut kan integreras i dagens produktionsflöde och som möjliggör bearbetning och behandling i samma maskin enligt konceptet ”one station process”. Processen skall även utvecklats för att klara asymetriska geometrier så som profilerade hål.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leverera en kostnads- och resurseffektiv process för en ny kombinerad bearbetning och lågfriktionsbehandling som skall vara verifierad för att kunna implementeras i dagens produktion. Processen skall vara konkurrenskraftig nog att kunna ersätta PVD-belagda ytor och andra lagermaterial i högt belastade kontakter. I slutet av projektet kommer kostnadskalkyler att uppdateras för att möjliggöra för Linamar och Bosch att fatta beslut om marknadsintroduktion och implementering.

Planerat upplägg och genomförande

ANS speciella processvätska skall utvecklas för att kunna nyttjas både för skärande bearbetning och för Triboconditioning. Verktyg och processtyrning kommer även att utvecklas för att möjliggöra god behandling av asymmetriska komponentgeometrier såsom ovala och trumpetformade lopp och för minska kraven på förbearbetning. Slutligen kommer processen att demonstreras och verifieras i fullskalig produktionslina för att påvisa processtabilitet med anpassade kvalitetssystem, där komponenter kommer att utvärderas i rigg och motortester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.