Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DriveX - Förstudie

Diarienummer
Koordinator ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG - ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG, Stockholm
Bidrag från Vinnova 698 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien har kartlagt lokala mobilitetsekosystem i Singapore och Dubai, och bekräftat att båda marknaders relativa styrkor och utvecklingsområden är komplementära till våra svenska. Slutsatserna möjliggjorde för projektet att skräddarsy ett modulärt pilotprojekt att presenteras vid ITS World Congress i Singapore och finalen av Autonomous Driving Challenge i Dubai, båda i oktober 2019. Piloten omfattar integrerade erbjudanden från åtta medlemmar i Drive Sweden, och dess relevans har bekräftats av centrala aktörer på respektive marknad (LTA i Singapore och RTA i Dubai).

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudiens utfall är mycket positivt. Under projektet har ett tiotal ytterligare organisationer uttryckt intresse för att delta i kommande arbete. Då pilotens utformning betonar öppenhet och ekosystemintegration, är det både görligt och okomplicerat att involvera ytterligare aktörer i piloten, vilket vidare styrker denna. För att säkerställa sökta effektmål för DriveX är det nu kritiskt att skyndsamt säkra finansiering av fas 1, så att inblandade aktörer som nu står redo för piloten (och har mobiliserat lokala kunder och partners) har möjlighet att smida medan järnet är varmt.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien detaljerades ”den svenska innovationsmodellen” och målsättning för dess export, relevanta aspekter av lokala förutsättningar kartlades, och att modell och implementeringsplan för pilotstudien togs fram, dokumenteras och förankras med relevanta parter i Sverige samt i Dubai och Singapore (vilka var på förhand utvalda målmarknader för förstudien). Inblandade aktörer står nu redo för att genomföra piloten och har mobiliserat lokala kunder och partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04773

Statistik för sidan