DriveX - Förstudie

Diarienummer 2018-04773
Koordinator ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG - ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG, Stockholm
Bidrag från Vinnova 698 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Den svenska modellen för samarbete avseende innovation inom området smart mobilitet, som utgörs av Drive Sweden och kringliggande ekosystem, har rönt stort internationellt intresse. DriveX syftar till att se hur modellen kan exporteras till andra länder för att skapa affärsnytta för svenska företag, att profilera Sverige på området, samt för att bidra till hållbar mobilitet i dessa länder. Den innovationsmodell som avses inkluderar tekniklösningar (Innovation Cloud), den transparenta svenska triple-helix projektformen, samt valda bidrag från svenska aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Målet med denna förstudie är att leverera en trovärdig och, med både svenska och utländska parter, väl förankrad plan för hur vi kan gå vidare med en Fas 1. Fas 1 ska i sin tur omfatta två Proof-of-Concept-projekt: ett i Singapore, med målet att ha en färdig demonstration vid ITS World Congress i oktober 2019, samt ett i Dubai, med motsvarande mål i form av en svensk mobilitetsaktivitet inom ramen för världsutställningen EXPO 2020. alternativt kan slutsatserna från förstudien blir att en eller båda av målbilderna inte är rimliga, och att ansträngningen därför bör förändras eller avbrytas.

Planerat upplägg och genomförande

Singapore och Dubai har valts ut för denna förstudie då är mycket intresserade av att utnyttja nya teknologier för inom mobilitet, starka finanser och god förmåga att genomföra radikala lösningar, men jämfört med Sverige saknar egen kompetens inom t.ex. fordonsindustri och telekom. Inom förstudien kommer ”den svenska innovationsmodellen” och målsättning för dess export detaljeras, relevanta aspekter av lokala förutsättningar kartläggas, samt modell och implementeringsplan för PoC tas fram, dokumenteras och förankras med relevanta parter i Sverige samt i Dubai och Singapore.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.