Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Drive Sweden Test Site Automated Highway

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 7 668 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet skall förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och projekt för test och demo av autonoma regional- och fjärrtransporter. Regelbundna möten mellan projektparterna och samverkan med CLOSER har gett en gemensam bild av vad som är på gång. Två workshopar och en förstudie baserad på intevjuer har genomförts för att förtydliga vision och målbild, samt definiera vilken typ av infrastruktur som skulle behövas för att stödja test och demo av automatiserade godstransporter. Två förslag på nya projekt arbetats fram, men hittills inte gått vidare i godkännandeprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har hittills framförallt resulterat i en bra dialog och informationsutbyte mellan involverade parter. Antalet involverade företag har också ökat från tre till sju under projektets gång, vilket visar på ett brett intresse. Det finns ett stort intresse bland företagen, men för att få igång fler projekt(förslag) behövs en resurs som tar en ledande roll. Två projektförslag har skapats men inte gått vidare i DriveSwedens/Vinnovas urvalsprocess. En förstudie har genomförts baserad på intervjuer med olika intressenter.

Upplägg och genomförande

Upplägget baseras i huvudsak på regelbundna möten med projektdeltagarna. Därutöver har en intervjubaserad förstudie genomförts samt två fokuserade workshopar. Disseminering i samband med olika konferenser och möten har också gjorts. Framledes behövs mer involvering av forskare (inte enbart företagsrepresentanter) och en resurs som kan driva utveckling av nya projektförslag. Intresse finns hos företagen men det är svårt att få enskilda företag att ta initiativ till att driva nya förstudier/projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04659

Statistik för sidan