Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Policy Lab Case 6: oberoende granskare vid försöksverksamhet med automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 586 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

I Drive Sweden Policy Lab (DSPL) Case 6, är syftet att undersöka utformningen av en oberoende granskning vid försöksverksamhet med automatiserade fordon. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon har nyligen ändrats. Det har lagts till ett allmänt råd om att företagens egen riskbedömning i vissa fall bör kompletteras med ett utlåtande från oberoende granskare om försökets trafiksäkerhet. Det finns dock ingen vägledning kring när ett utlåtande behövs och vad det bör omfatta.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet kan bli vägledning för marknadsaktörer, myndigheter samt granskare och underlag för ett utlåtande genom att fokusera på: - Vilka krav och acceptanskriterier som gäller för ett utlåtande av en oberoende granskare. - Transportstyrelsens och transportbranschens processer för riskbedömning. - Lärdomar och riktlinjer om oberoende granskning (andra länder och branscher). - Huvudsakliga krav och förväntningar på bedömningen av trafiksäkerheten. - Erforderlig kompetens och oberoendet av granskare. - Betydelse av oberoende granskning för marknadsintroduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer huvudsakligen att bedrivas genom workshoppar och fördjupade samtal med berörda aktörer. Genom workshop-formatet får de olika aktörerna möjligheten att träffas på en neutral plats för att utbyta erfarenheter och perspektiv. I en samskapande process baserat på Design Thinking-principer tar vi upp specifika frågor angående hur en oberoende granskning kan se ut i praktiken och lösningsförslag tas fram gemensamt av de deltagande intressenterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2024

Diarienummer 2023-00303

Statistik för sidan