DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter

Diarienummer
Koordinator Riksarkivet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets primära syfte var att inventera Digisams medverkande myndigheter för att identifiera potentiellt intressanta dataset av referensintresse, och med stöd av KTH göra ett urval av dessa tillgängliga som länkbar öppen data. Målet är uppnått i och med att prioriterade dataset - förteckningar över historiska personer - nu finns publicerade på KTH, se diska.ece.kth.se Vi bedömer också att projektet inom minnessektorn bidragit till fördjupad insikt om värdet av öppen data samt stärkt nätverken med KTH.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av projektet finns idag en övergripande inventering av potentiellt intressanta dataset (122) på de berörda myndigheterna, ett urval av dessa dataset publicerade som rdf (tills vidare hos KTH), samt ett rent analogt register (ur KB:s Skillingtryckssamling) överfört till strukturerad digital form. Vid ett öppet seminarium i februari kommer process & resultat att återkopplas till berörda myndigheter, och vi kommer att uppmuntra till bredast möjliga användning av de ´nya´ resurserna.

Upplägg och genomförande

Den inledande inventeringen baserades på personliga besök och intervjuer med nyckel¬personer inom 20 myndigheter. Det tog tid att hitta rätt i organisationsstrukturen och arrangera mötestider, men vår bedömning är att det var värt besväret. Det mer tekniska arbetet på KTH har löpt enligt plan. En expertgrupp med representanter för fyra av de berörda myndigheterna har följt processen och mer aktivt bidragit med underlag rörande framför allt prioritering av dataset och publiceringsplattform.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04141

Statistik för sidan