Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av barrflisvariationer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 895 274 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utveckla en metod för realtidsmätning och beskrivning av flisvariationer med fokus på egenskaper som påverkar både massaprocessen och produkten. Målet var att utvärdera metodens potential för att förbättra råvaruhantering, processtyrning och kvalitetssäkring. Projektet har lyckats uppfylla sitt syfte och delvis nått sina mål. Dock har vissa tekniska problem uppstått vilket har hindrat en fullständig utvärdering av metodens effekter på kokparametrar

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en prototyp som kombinerar en NIR-kamera och en flismätare, ScanChip, för att kontinuerligt mäta flisens träslag, fukthalt, densitet och barkhalt. Prototypen har testats vid en massafabrik. Resultaten visar bra prediktionsförmåga för flisegenskaperna, med en mätosäkerhet på cirka 1,8 procentenheter för fukthalt och cirka 30 kg/m3 för densitet. De förväntade effekterna är ökad förståelsen för flisvariationerna och deras påverkan på processen och produkten. Projektet möjliggör en anpassning av processparametrar och råvara för att optimera massa.

Upplägg och genomförande

I projektet ingår RISE, PulpEye/ScanChip, Prediktera och Smurfit Kappa. Projektet genomfördes i tre faser: NIR-modellutveckling för flis, NIR-kameraintegration med ScanChip och utvärdering i en massafabrik. Under projektets gång har flera utmaningar uppstått, främst relaterade till att NIR-mätningens belysning stör den ordinarie mätningen med ScanChip. Denna problematik har hindrat insamling av data över längre tidsperioder och begränsat möjligheterna att studera flisens påverkan på massakoket. Trots detta visar projektet att digital flisbeskrivning är genomförbar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2024

Diarienummer 2021-02406

Statistik för sidan