Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av analystjänster för fjärrvärmeföretag

Diarienummer
Koordinator Utilifeed AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla en prototyp på ett system som med hjälp av avancerade analysmetoder, maskininlärning och molnbaserad IT-infrastruktur automatiserar en uppsättning analyser kopplat till fjärrvärme. Ett pilotprojekt startades upp med Göteborg Energi, Jönköping Energi och Fortum Oslo Varme som deltagare. En första uppsättning analyser har byggts in i systemlösningen och testkörts på projektdeltagarnas data med mycket gott resultat. Genom projektet har både teknik, metodik, kundnytta och marknad kopplat till affärsidén kunnat bekräftas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utilifeeds långsiktiga ambition är att lösningarna i förlängningen skall bidra till att skapa de förutsättningar som krävs för att energiföretag skall klara av att hantera de krav som ett flexiblare energisystem kommer ställa inom bland annat effektiva informationsflöden och nya affärsmodeller. Utvecklingssteg som har stora positiva miljöeffekter genom bättre resursutnyttjande inom energisystemen. Den plattform och de lösningar som utvecklats inom detta projekt är ett viktigt steg som möjliggör för Utilifeed att ta ytterligare utvecklingssteg för att nå denna position.

Upplägg och genomförande

Utilifeed hade innan detta projekt påbörjades utvecklat analysmetoder, maskininlärningstekniker för fjärrvärme och tagit fram några första mikrotjänster som krävs för att automatisera analyserna i en molninfrastruktur. Inom Vinnovaprojektet har dessa tidiga resultat kunnat vidareutvecklas till en första fungerande prototyp där flera mikrotjänster kommunicerar för att på ett automatiserat och standardiserat sätt utföra analyser på de stora datamängder som energimätning genererar. Utveckling i dialog med fjärrvärmeföretag säkerställer att rätt analyser prioriteras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04179

Statistik för sidan