Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Diarienummer 2017-02470
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

En stor samhällsutmaning i den nuvarande bostadssituationen är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. Målet är att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad. Detta motverkar nuvarande fragmentering, dubbelarbete och möjliggör en snabbare, säkrare och transparent process vilket öppnar för innovativa produkter och tjänster. En digital samhällsbyggnadsprocess!

Förväntade effekter och resultat

Projektet arbetar för ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Projektets resultat förväntas bidra till kortare genomloppstid,belysning av juridiska aspekter och harmoniserad information. Effekten blir en förenklad och förkortad process och en förbättrad förståelse för processerna som driver stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt från idé till förvaltning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar sex arbetspaket utöver projektledning. Projektet bygger vidare på det pågående projektet Smart planering och byggande, genom att fortsättningsvis använda en redan etablerad projektorganisation, nyckelpersoner och medfinansiärer vilket skapar mycket goda förutsättningar för de sex föreslagna arbetspaketens genomförande. Arbetspaketen inkluderar juridiska aspekter, datalagring och åtkomst, 3D infrastrukturplaner och översiktsplaner, digital handbok, inspirationsdagar och tävling samt digitala medborgardialoger.

Externa länkar

Hemsida för strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som producerar projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.