Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Diarienummer 2017-05437
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna skall utformas och hur de står i relation till styrning och övervakning av anläggningar. Det finns ett stort antal frågeställningar av intresse som behöver undersökas för införandet av digitala tvillingar och denna förstudie ämnar att inblick i dess frågor ge anvisning om prioritering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska visa hur digitala tvillingar kan användas för att göra mineraltekniska processer effektivare, mer resurssnåla och hållbara, samt hur människans roll påverkas. Krav på noggrannhet vid modellering av en specifik process och för simuleringsresultat och predikteringsförmåga behöver klarläggas. Projektet kommer därmed förbättra kunskapsläget för alla ingående projektparter och utgöra grund för vidare utveckling och forskningsansökningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre faser: en utforskande och undersökande fas, en utvecklingsfas och en verifieringsfas. Genom undersökning av nuläge och verktyg kommer en demonstrator (simulator) att byggas. Denna ska testas i avseende att effektivisera processerna samt hur den kan hjälpa och påverka människorna som jobbar med processerna. Det utforskande, undersökande och utvecklande arbetet genomförs parallellt från start och verifiering och utvärdering görs i projektets senare del.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.