Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 498 200 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet TwinWin har en demonstrator av en digital tvilling för mineraltekniska processer utvecklats. Det har också reflekterats över de olika insikter som erfarits från utvecklandet av tvillingen. En studie av definitionen av digitala tvillingar samt resonemang kring hur en tvilling tas fram på bästa sätt har redovisats. Tvillingen har testats av operatörer, arbetsledare och chef på en gruva. De olika kategorierna av medarbetares upplevelse och beskrivning av arbetsuppgifter har utvärderats samt hur en digital tvilling kan påverka deras respektive arbetssituation.

Långsiktiga effekter som förväntas

En demonstrator har byggts och använts för flera möjliga analyser av konceptet digital tvilling. Utvecklandet, testandet och workshoparna har genererat många tankar och idéer för fortsatt arbete med digitala tvillingar inom industrin. Projektet kan konstatera att det finns många områden där en digital tvilling potentiellt kan leda till märkbar förbättring både processmässigt och arbetsmiljömässigt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan och alla delar är genomföra. Projektet har indentifierat följande: Det är viktigt hur en digital tvilling skall ramas in och hitta en ägare som är villig att driva utveckling och etablerande hela vägen. Att koppla ihop IT-system med varandra är komplicerat och där krävs bra planer samt specifika detaljkunskaper. Att intervjua olika arbetstagare i olika konstellationer på gruvan gav en bra bild över hur de arbetar och är en nödvändig och värdefull infallsvinkel för framtida vidare arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05437

Statistik för sidan