Digitala och fysiska lekmiljöer

Diarienummer 2014-00689
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 3 073 595 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2014

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att hitta nya ingångar till hur utemiljöer för barn och ungdomar kan gestaltas. Antagandet är att i en värld i ständig förändring krävs ändrade perspektiv på hur vi ser på barns och ungas lek utomhus. Utgångspunkten i detta projekt är att både den digitala världen och den fysiska kan bidra med kvalitéer som ger ett högt lekvärde utomhus. I projektet utvecklas koncept för utomhuslek i form av prototyper och landskapsutformning som utvärderas med målgruppen på skol och bostadsgårdar. Lekkoncepten kan användas när lekmiljöer byggs eller renoveras i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Lekkoncept DigiPlayScape har realiserats under projektperioden och två versioner av prototyper har testats, dels i labbmiljö på KTH men också på en skolgård och på bostadsgårdar, med målgruppen barn 6-11 år som deltagare. De tekniska lösningarna låter barn använda naturmaterial såsom stenar, sand, lera, vatten, och kottar för att aktivera olika digitala sensorer och genom detta får de återkoppling i form av ljud och ljus. Resultaten från testerna av lekkonceptet visar att lekmiljön är rolig och engagerande för barnen och gynnar deras fysiska aktivitet.

Upplägg och genomförande

I projektet genomförs studier av lekkonceptet DigiPlayScape på skol- och bostadsgårdar. Utvärderingar och workshops görs med boende och skolelever som deltagare. Baserat på resultaten från projektet formuleras teoretiska modeller och konkreta riktlinjer om fysisk lek i närmiljön, som kompletterar befintlig kunskap om utomhuslek. Praktiska exempel och väldokumenterade studier ska stödja beställare och stadsplanerare vid projektering av lekmiljöer i framtiden, så att lättillgängliga lekmiljöer med ett högt lekvärde byggs.

Externa länkar

https://www.kth.se/csc/forskning/mid/projects/currentprojects/digitala-och-fysiska-lekmiljoer-1.446367

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.