Digital testmiljö för simulering av körteknik och maskiner inom Naturbruksprogrammet

Diarienummer 2014-03846
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Västra Götalandsregionen/naturbruksförvaltningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-02361-en

Syfte och mål

Syftet var att planera inför en testmiljö avseende undervisning i körteknik och maskinanvändning inom naturbruksprogrammet. Nuvarande undervisning med riktiga maskiner är resurskrävande, utgör en farlig arbetsmiljö och medför oro för ovana elever. Undervisningen är oumbärlig för att säkerställa elevernas anställbarhet. Behovsanalysen kvarstår, samtidigt har nya insikter genererats. Perspektivet har vidgats till såväl naturbruksprogrammet, bygg-/anläggningsprogrammet som fordons-/transportprogrammet. En plan har utarbetats för att etablera en testmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Nya insikter om behov och möjligheter till digitala lösningar i skolan har framkommit. Det vidgade perspektivet med att inkludera flera utbildningsprogram i testmiljön baseras på gemensamma behov i undervisningen, framför allt avseende trafiksäkerhet för långsamgående maskiner samt ´multimaskinövningar´ varvid flera maskiner samverkar på en arbetsplats. Grunden har lagts till ett nätverk mellan skolor, personal och experter inom simuleringsteknik, innovationssystem, trafiksäkerhet, funktionsnedsättningar etc.

Upplägg och genomförande

För ökad kunskap och medvetenhet om digitala lösningar bland elever och personal har studiebesök, workshop/möten och pilottest av nya digitala lösningar genomförts. Aktiviteterna har lett till diskussioner om dess möjligheter och utmaningar samt initierat en utvecklingsprocess inom organisationen. Intressenter och experter har bjudits in, som bidragit med kompetens och resurser. I slutfasen har arbetet fokuserats på att skriva ansökan om fortsatt finansiering för att etablera en testmiljö. Ledande intressenter och ny teknik inom området har kartlagts.

Externa länkar

Testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.