Digital Sweden

Diarienummer 2017-05166
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Digital Sweden är en kraftsamling inom IKT området i Sverige med syfte är att öka våra IKT leverantörer och slutanvändares möjlighet att påverka de europeiska forsknings- och innovationsagendorna inom det europeiska ramprogrammet H2020 och FP9. Det är viktigt att, som EU gör, lyfta fram den generiska användningen av IKT inom olika industrisektorer och här finns stora samordningsmöjligheter. Regeringens omfattande samverkanssatsning på uppkopplad industri och nya material gör att IKT-frågorna har fått ännu större betydelse för satsningar på svensk industris digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Digital Sweden kommer att effektivisera det svenska påverkansarbetet som sker mot EU:s ramprogram genom bättre samordning och koordinering samt verka för ett ökat nationellt intresse. Konkret förväntas detta leda till: (1) Att svensk IKT, såväl nationellt som internationellt, synliggörs; (2) Ökad samverkan och informationsutbyte mellan påverkansaktörerna inom IKT-området i Sverige (3) Stimulerar ett ökat svenskt deltagande i internationella FUI program, primärt inom IKT- området; (4) Utlysningar inom ramprogrammet är bättre anpassade till de svenska utmaningarna.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra Digital Sweden har vi identifierat att tre processer behöver koordineras: (1) påverkansarbetet; (2) skapa kunskap om möjligheter med EU i näringslivet samt (3) kommunikation. Därför kommer Digital Sweden att skapa tre stycken olika program: Ambassadörs-, Promotors-, och Kommunikationsprogrammet. De olika programmen är naturligtvis nära sammanlänkade men har olika målgrupper och syfte. Påverkan sker inom ambassadörsprogrammet medans marknadsföringen av möjligheterna för näringslivet sker inom ramen för promotors programmet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.