Digital Mining Hub Bergslagen

Diarienummer 2017-05467
Koordinator ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen. Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka styrkeområden som företagen har tillsammans med Örebro Universitet. Studien ska resultera i en agenda för hur Bergslagen i samverkan med övriga Svenska gruvkluster skall bli en internationellt konkurrenskraftig region som möter de nya kraven från gruvindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Digital Mining Hub Bergslagen kommer att spela en viktig roll i omställningen mot mer automatiserade och digitaliserade gruvor. Den kommer ge ökad effektivitet och produktivitet och samtidigt en ökad säkerhet för personalen i gruvorna. Klustret kommer att ta sig an de utmaningar som finns idag och kommer att bidra med en ökad konkurrenskraft för svensk gruvindustri. Givetvis hoppas vi att det också kommer att generera ökat fokus på gruvindustrins relevans i Bergslagen och förstärka ansträngningarna för att starta nya gruvor i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska leverera en nulägesanalys av förutsättningarna i Bergslagen. Nulägesanalysen ska beskriva regionens styrkeområden och vilka företag som arbetar inom gruvindustrin. Projektet kommer att diskutera med viktiga intressenter i Regionen för att skapa sig en bred uppfattning om nuläget. Projektet ska även generera en strategi för att bygga upp en Digital Mining Hub i Region Örebro. . Strategin kommer även att beskriva hur organisationen för projektet ska se ut och hur den ska finansieras för att klara målsättningarna de första fem åren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.