Digital infrastruktur för transportsystemet

Diarienummer 2018-02760
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet digital infrastruktur för transportområdet avser att skapa en tydlig definition av området samt ge förslag på insatser som Sverige behöver genomföra för att nå en världsledande position år 2025. En förstudiefas pågår Augusti-December 2018 och ett strategiskt forum skapas där deltagare från industri, akademi, städer och offentliga aktörer möts i gemensamma workshops och bilaterala möten.

Förväntade effekter och resultat

Området digital infrastruktur för transportsystemet är tydligt definierat och förutsättningarna för en genomförandefas under 2019-2020 finns framme. Förstudien inkluderar: - Definition av området digital infrastruktur för transportsystemet - Översiktlig analys - vad händer inom området? Nationellt och internationellt (EU) - Förslag på gemensammaprojekt, aktörer och plats - Strategi inkl. plan för genomförandefas

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas av Niklas Grybe, RISE och kommer att involvera en mängda andra aktörer under gemensamma workshopar och bilaterala möten. Styrgruppen till projektet kommer att vara Forum för Transportinnovations styrelse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.