Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital affärsmodell för en decentraliserad biobränslemarknad

Diarienummer
Koordinator ENERGIFABRIKEN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 514 300 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Göra befintliga/företagsägda cisterner till fungerande anläggningar för småskalig bränsleförsäljning. Energifabriken anser att detta projekt har bidragit till att uppfylla syftet. De pilotanläggningar som installerats har använts av olika aktörer som fått närmare till tankstation. Den anläggning som ännu ej kommit i drift (Ebbepark) kommer utgöra ett perfekt exempel på hur tjänsten skulle komma att användas/kommersialiseras. 5 av 6 anläggningar är installerade/förbättrade, utvärderingar genomförda, design ritad, partnerskap/kundrelationer etablerade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntad effekt av projektet var att testköra tjänsten under verkliga förhållanden, med verkliga kunder under kontrollerbara former. Det har gjorts, med framgångsrika resultat och har gett oss värdefull information för fortsatt utveckling. Buggar har identifierats vilket är viktigt för att säkra framtida transaktioner. Design har utvecklats inför nästa steg. Viktiga partnerskap har etablerats inom ett av tjänstens stora affärsområden (byggprojekt), och tester kommer genomföras under hösten. Potentiella kunder har redan efterfrågat när tjänsten kommer vara tillgänglig.

Upplägg och genomförande

Projektet har tyvärr inte kunnat haft det tempo som planerat, och har varit försenat i sitt genomförande. Projektet har dock följt den utstakade planen. Det lägre tempot och förseningar beror främst på Maria Gugners föräldraledighet där ersättningsrekryteringar flera gånger misslyckats. Personal från Energifabriken har drivit projektet, men ett större företagsförvärv i slutet av året har tagit betydande resurser i anspråk. Hade en ersättare tillkommit tidigt under hösten 2018 hade projektet kunnat haft en än högre ambitionsnivå samt genomförts enligt tidplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01874

Statistik för sidan