Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigInfra - Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 228 348 kronor
Projektets löptid september 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets resultat och slutsatser bidrar alla till måluppfyllelse och stärker det övergripande syftet om att driva utvecklingen mot ett hållbart mobilitetssystem utifrån deltagande kommuners perspektiv vad gäller digital infrastruktur för mobilitet. Ett strategiskt initiativ med detta fokus är projektets rekommendation till nästa steg. Projektets aktiviteter, resonemang, resultat och slutsatser bör ligga till grund för kommande satsningar samt fungerar som ett kunskapsunderlag för olika aktörer i systemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

*Identifierade hinder och utmaningar (vilka strukturerats i dimensionerna för systeminnovation) *Förslag på nytt strategiskt initiativ med syfte att fler kommuner rustas/förbereds för att kunna bidra i utvecklingen av den digitala infrastrukturen. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya digitala tjänster och därigenom bidra till en hållbar mobilitet. *Verktygslåda för kommuner; **Tips i ett första steg **Kartläggning av aktörer och behov **Policy brief, Digital infrastruktur för elsparkcyklar: resonemang och råd till kommuner (RISE 2022:13)

Upplägg och genomförande

Genomförandet har utgått från en behovsdriven ansats utifrån deltagande kommuner. Fördelen har varit att projektparterna arbetat med något som legat i deras intresse samtidigt som bearbetning och analys har gjort det möjligt att dra mer generiska slutsatser. Behovsområden har identifierats från resp kommun och därigenom kunde frågeställningar, behov och aktörer konkretiseras. Två fördjupningar har genomförts utifrån detta. Projektgruppen har haft kontinuerliga arbetsmöten och gemensamma inspirationsseminarier och ett flertal externa dialogmöten har genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2022

Diarienummer 2020-03731

Statistik för sidan