Devicia AB - GAP UCLA 2016

Diarienummer 2016-02899
Koordinator DEVICIA AB
Bidrag från Vinnova 117 523 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Måluppfyllelsen har varit mycket god då vi fått den information vi efterfrågat för att kunna besluta om, när och hur en fortsatt expansion i USA skall ske. Vi fick tillgång inte bara till kvalificerad senior expertis utan även ett mycket engagerat GAP-team som tog fram information och analyser avseende hur CRO-branschen i USA generellt är uppbyggd, hur den medicintekniska marknaden förväntas utvecklas i USA, information om priskänslighet samt hur marknaden är fördelad rent geografiskt. All denna information påverkar direkt våra beslut angående USA-expansionen.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av det arbete vi nu påbörjat baserat på GAP-rapporten kommer antagligen ta åtminstone 12 månader att utvärdera. Vi har dock redan nu kunnat justera de insatser vi gör på den amerikanska marknaden eftersom vi i och med GAP-rapporten har data som stödjer var vi bäst bör lägga resurserna. I flera delar har vi fått stöd för tidigare planerade aktiviteter, men vi har också fått helt ny information som gör att vi avslutat/modifierat några tidigare planerade satsningar. Detsamma gäller i vilka branschorganisationer och forum vi planerar delta i.

Upplägg och genomförande

Under hela projektperioden hade vi veckovisa möten inplanerade med vårt GAP-team. Dessa täta möten var viktiga för projektets genomförande och kvalitet då majoriteten i teamet inte hade erfarenhet av branschen. Dessutom arbetade teamet intensivt och snabbt vilket gjorde det viktigt att löpande diskutera frågor så väl som korrigera om missförstånd uppstod. Vi hade redan inledningsvis satt av ordentligt med tid internt, men en lärdom är att det inte går att överskatta den tid som krävs, inte minst vad gäller finansiella frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.