Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 985 750 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med förstudien var att på ett strukturerat sätt förstå utmaningar, beskriva systemkonsekvenser och visa på hur man kan mäta effekter av automatiserade transportlösningar i olika framtida samhällen för att därmed kunna stödja styrning mot de nationella transportpolitiska målen. En förstudierapport som beskriver hur man på macro-nivå kan härleda de transportpolitiska målen till enskilda parametrar på micro-nivå. Genom att använda The SEVS Way som metodik är det möjligt att hantera komplexiteten både på macro- och micronivå samtidigt.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förstudierapport som beskriver en metodik för hur man kan mäta effekter av ett Automatiserat transportsystem och härleda dem till de Nationella transportpolitiska målen. Genom att visa på metodik för att bryta ner de transportpolitiska målen i flera nivåer ända ner till parameternivå, identifiera potentiella målkonflikter, komma överens om hur och vad som ska mätas mm, går det att med större säkerhet förstå det komplexa systemet, både på macro- och micro-nivå och på så sätt göra det möjligt att styra mot målen.

Upplägg och genomförande

Genom att använda The SEVS Way som metodik, med Drivkraftsmodell, Driving Force Stories, scenarior, use cases, härledning av mål på macro nivå till micro nivå mm, har teamet arbetat strukturerat genom hela processen. Viktigt att notera är att projektet har insikt i vikten av att hantera komplexiteten både på macro- och micronivå samtidigt för att kunna göra rimliga analyser och bedömningar. Genom scenariotekniken och framför allt fördjupningen i de sk use casen är detta möjligt. Utan nedbrytning i use cases blir analyserna alltför ogrundade och generella.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02649

Statistik för sidan