Deployment IAP Institutionella, juridiska och industriella förutsättningar för regulatory telematics i Sverige

Diarienummer 2013-05008
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I Australien finns det idag flera privata certifierade Service och det finns även en målsättning att utöka antalet aktörer. Med fler aktörer på marknaden uppnås en önskvärd konkurrenssituation samtidigt som det ger en större flexibilitet för transportörerna. Det har varit väsentligt att säkerställa ett välfungerande ekosystemet kring IAP och HCT. I detta ekosystem ingår en marknad av flera konkurrerande service providers och leverantörer av hårdvara. Under projektets gång har dock en förflyttning av fokus skett från IAP som nästa steg gällande tillträdeskontroll.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till en input i regeringsuppdraget. Utredningen gick remiss till mer än 300 instanser i Sverige. En rapport har sammanställts i form av Intelligent Tillträdes-Kontroll (ITK) för tyngre och längre fordon. Vidare så har innehållet i projektet presenterats vid flera tillfällen ITS Europe i Helsingfors den 18 juni På HVTT13 konferensen i San Luis, 27-31 oktober Samarbetet mellan Sverige och Australien kommer också att fortsätta mellan Trafikverket och TCA Projektet har också inneburit att spinn-off aktiviteter i form av samarbete för H2020 ansökningar.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har regelbundna möten hållits inom projektgruppen och med de Australiska partnerna, Transport Certification Australia och Transtech. Besöket till Australien ersattes med ett besök från Gavin Hill från TCA, Transport Certification Australia. Gavin var bland annat inbjuden till Closer. Projektet har arbetat med i princip två huvudspår; input till Regeringsuppdraget och sammanställande av rapporten ITK Deployment. Till rapporten ITK Deployment har även Lars-Göran Malmberg och Erik Jansson från Göteborgs Universitet kopplats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.