Dependable Deep Learning for Safety-Critical Airborne Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab AB, Avionics Systems
Bidrag från Vinnova 3 067 606 kronor
Projektets löptid september 2019 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019

Syfte och mål

Denna ansökan adresserar designmetoder för användandet av djupa neurala nätverk i flygande säkerhetskritiska system. Vid design av sådana system kan man inte använda traditionella designförsäkringsmetoder beskrivna i befintliga dokument från certifieringsmyndigheter eller standardiseringsorgan. Projektets forskningsfokus ligger på mitigering av designfel i både hårdvara och programvara och för andra typer av fel, t.ex. kontradiktoriska, som medför att systemet innehåller oavsiktliga eller felaktiga funktioner.

Förväntade effekter och resultat

Projektet undersöker och utvärderar metoder och processer för införandet och användandet av säkerhetskritiska djuplärande system. Det förväntade resultatet är designmetoder och feltoleransarkitekturer för flygande säkerhetskritiska system som använder sig av neurala nätverk. Projektet kommer att ta fram en demonstrator för en sådan djuplärande feltolerant arkitektur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket. Det första löper över hela projektets tid och har en koordinerande roll. Det andra paketet studerar användningen av ML i flygande säkerhetskritiska tillämpningar samt ML-baserade feltoleranta arkitekturer. Det tredje paketet avser evaluera design assurance-metoder och definiera en fel-tolerant arkitektur för ett aktuellt användarfall. Det sista paketet ämnar presentera resultaten på internationella konferenser. Viktiga lärdomar för industripartnern sammanställs i en lessons learned-rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2020

Diarienummer 2019-02750

Statistik för sidan