Den tvåhänta förvaltningen: medarbetardriven innovation i SDF Västra Göteborg

Diarienummer 2017-02610
Koordinator Göteborgs Kommun - SDF Västra Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 690 319 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektet syftar till att testa ett forskningsbaserat arbetssätt för medarbetardriven innovation som ska erbjuda bättre tjänster och service till medborgare och brukare. Vi genomför omfattande följeforskning som syftar till att skapa ny kunskap om hur en kommunal förvaltning kan organisera och leda ett kontinuerligt innovationsarbete. Försöket ska leda fram till en beskriven metod som ska kunna implementeras i andra delar av kommunal sektor. Stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad har som ambition att sprida arbetet som testas genom hela staden ifall försöken faller väl ut.

Förväntade effekter och resultat

Stadsdelen behöver en hållbar struktur för en organisation som har möjligheter och förutsättningar för aktivt innovationsarbete. Förväntad nytta från projektet är att pilottesta och validera en metod för medarbetadriven innovation inför en spridning av arbetssättet i hela stadsdelen. Den yttersta nyttan är att kunna erbjuda bättre service till stadsdelens brukare samt öka nöjdheten och arbetsglädjen bland stadsdelens medarbetare. Stadsledningskontorets ambition är att skapa förutsättningar för att utveckla förmåga till innovation och en innovationsfrämjande kultur.

Planerat upplägg och genomförande

I utvalda delar av SDF Västra Göteborg kommer vi genomföra ett försök i ambidexter medarbetardriven innovation. Vi kommer införa stödjande strukturer, arbetssätt och tydlighet i styrning och mandat, baserad på aktuell svensk forskning. Försöket pågår under två år och utvärderas kontinuerligt genom följeforskning samt mätningar av försökets effekter. Försöket ska leda fram till en beskriven metod som ska kunna implementeras genom hela staden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.