Den Svenska Vattenplattformen

Diarienummer 2014-01741
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Syftet var att öka deltagandet av svenska vattenaktörer i Horisont 2020 som deltagare och koordinatorer av EU-projekt. Utgångspunkt var styrkeområden formulerade i forsknings- och innovationsagendan Vattenvisionen. Vattenplattformens mål för den första projektfasen 2014-2016 var att svenska vattenaktörer ska leda minst 1 Horisont 2020 projekt och delta i minst 10. Dessa mål har glädjande nog uppfyllts. Vidare har målet om en ökning av antalet svenska medlemmar i branschens viktigaste påverkansorgan Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP) uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Målet för den första etappen var att svenska vattenaktörer ska leda minst 1 Horisont 2020 projekt och delta i minst 10. Dessa mål har uppfyllts. Utöver detta kan konstateras: - Vattenplattformen har marknadsfört möjligheten att söka medel från Horisont 2020 genom ett seminarium och artiklar med god spridning inom branschen - Svenska vattenaktörer har kunnat delta vid viktiga möten på EU-nivå och har därigenom haft möjlighet att marknadsföra de svenska styrkeområdena - Svenska aktörer har via nyckelroller inom WssTP skapat en stark påverkanskanal för svenska frågor i EU.

Upplägg och genomförande

Plattformens upplägg och genomförande har varit framgångsrikt vad gäller bifall av EU-projekt med svenskt deltagande och koordinering. För att ytterligare förstärka plattformen har vi under etapp 1 utökat antalet företagsrepresentanter i lednings- och koordinatorgrupp samt förstärkt samverkan med företagsnätverk. Tack vare Vattenplattformen har den svenska närvaron vid viktiga möten på EU-nivå ökat väsentligt. Vi har därför successivt ökat ambitionsnivån och ser nu till att svenska vattenaktörer får ledande roller i europeiska arbetsgrupper.

Externa länkar

Svensk webbsida för Vattenplattformen Engelsk webbsida för Vattenplattformen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.