Den Svenska Vattenplattformen

Diarienummer 2014-01741
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att öka deltagandet av svenska vattenaktörer i Horisont 2020 som deltagare och koordinatorer av EU-projekt. Utgångspunkt var styrkeområden formulerade i forsknings- och innovationsagendan Vattenvisionen. Vattenplattformens mål för den första projektfasen 2014-2016 var att svenska vattenaktörer ska leda minst 1 Horisont 2020 projekt och delta i minst 10. Dessa mål har glädjande nog uppfyllts. Vidare har målet om en ökning av antalet svenska medlemmar i branschens viktigaste påverkansorgan Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP) uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Målet för den första etappen var att svenska vattenaktörer ska leda minst 1 Horisont 2020 projekt och delta i minst 10. Dessa mål har uppfyllts. Utöver detta kan konstateras: - Vattenplattformen har marknadsfört möjligheten att söka medel från Horisont 2020 genom ett seminarium och artiklar med god spridning inom branschen - Svenska vattenaktörer har kunnat delta vid viktiga möten på EU-nivå och har därigenom haft möjlighet att marknadsföra de svenska styrkeområdena - Svenska aktörer har via nyckelroller inom WssTP skapat en stark påverkanskanal för svenska frågor i EU.

Upplägg och genomförande

Plattformens upplägg och genomförande har varit framgångsrikt vad gäller bifall av EU-projekt med svenskt deltagande och koordinering. För att ytterligare förstärka plattformen har vi under etapp 1 utökat antalet företagsrepresentanter i lednings- och koordinatorgrupp samt förstärkt samverkan med företagsnätverk. Tack vare Vattenplattformen har den svenska närvaron vid viktiga möten på EU-nivå ökat väsentligt. Vi har därför successivt ökat ambitionsnivån och ser nu till att svenska vattenaktörer får ledande roller i europeiska arbetsgrupper.

Externa länkar

Svensk webbsida för Vattenplattformen Engelsk webbsida för Vattenplattformen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.