Den Cirkulära Kunden

Diarienummer 2018-03769
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Syftet med projektet är att offentliga verksamheter ska öka sin förmåga att bidra till en cirkulär ekonomi. Det övergripande målet är att ge offentlig verksamhet i Sverige förutsättningar och verktyg för cirkulära flöden på de produkter och tjänster de använder. Detta genom att utveckla ett ramverk som bistår den offentliga kunden med principer för att behålla möblers värde genom hela kedjan från upphandling till innehav och avveckling.

Förväntade effekter och resultat

En direkt effekt av projektet är att offentliga verksamheter har tillgång till ett analysramverk som kan hjälpa dem att systematiskt höja sin förmåga att bidra till en cirkulär ekonomi inom området möbler. På lång sikt förväntas offentliga verksamheter vara pådrivande i utvecklingen för en cirkulär ekonomi även inom andra branscher än möbler.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet fokuserar på fallstudier inom två offentliga organisationer med olika ägandeformer för möbler. I fallstudierna identifieras hinder, möjligheter, kompetens- och förändringsbehov för ett mer cirkulärt agerande vilka analyseras vidare i en workshop med fokus att finna möjliga vägar framåt i bred aktörssamverkan. Workshopen resulterar i en summering av strukturella hinder och möjligheter för offentliga kunder att agera mer cirkulärt samt en handlingsplan för aktörsövergripande utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.