Den cirkulära fabriken (3RF)

Diarienummer 2017-02521
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Projektet ska utreda om kontaktlöst ultraljud är ett lämpligt val av oförstörande provningsmetod för att i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen identifiera produktindivider som i ett senare skede i processen kommer att vara av ej godkänd kvalité. Identifieras dessa tidigt i processen kan de sannolikt modifieras så att de i slutet av processen istället är av godkänd kvalité. Denna provningsmetod är tänkt att vara en del i ett koncept som på längre sikt ska kunna leda till en ökad användning av dylik fabriksintern cirkulär ekonomi (Repair-Remake-Recast at the Factory, 3RF).

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska besvara frågan om huruvida kontaktlöst ultraljud, laserultraljud eller EMAT, är lämpliga metoder för den ovan beskrivna oförstörande provningsmetoden. Ett koncept för en affärsmodell för försäljning av mätdata på individnivå, som är tänkt att erhållas med denna nya provningsmetod, tas fram. Projektet ska även identifiera ytterligare aktörer som behövs för en eventuell fortsättning. Projektets effekter på längre sikt är främst: minskad materialanvändning, minskad energianvändning, ökad flexibilitet samt nya verktyg för att bättre interagera med kunden.

Planerat upplägg och genomförande

Provningskonceptet kommer att utvärderas experimentellt på tre olika tillverkningsprocesser: aluminumgöt utvalsat till plåtlika produkter (Gränges); stränggjuten mässing extruderad till stänger (Nordic Brass Gusum); gjutna aluminiumkomponenter som efterbearbetas (Automotive Components Floby). Ett slutseminarium kommer att hållas dit ytterligare intressenter bjuds in. Projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP): (AP1) val av material, (AP2) kravspecifikation, (AP3) algoritmutveckling, (AP4) utvärdering och spridning av resultat, samt (AP5) projektleding.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.