Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar med uppkopplade fordon

Diarienummer
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Demonstrationsprojektets huvudsakliga mål är att: Demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö. Undersöka och kvantifiera vilken potential prestandabaserade regelverk och trafikförordningar har att minska miljöpåverkan vid tunga transporter i städer och tätorter. Målet är att minska utsläppen av koldioxid per transporterat ton gods i städer och tätorter med minst 30 %. Beskriva vilken utrustning som kommer att krävas samt vilka krav som avses att ställas på fordonens system respektive de övervakande systemen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser leverera resultat från demonstrationen samt analyser kring prestandabaserade lagkravs potential och barriärer samt förslag på hur detta kan implementeras. Projektets resultat avser att ge ett underlag till beslutsfattare, såsom stat och kommuner, samt inför eventuella politiska beslut. Genom att testa och demonstrera prestandabaserade lagkrav kan projektet bidra med avgörande ny kunskap och visa nya tillämpningar på digitala verktyg för fordon, exempelvis geofencing.

Planerat upplägg och genomförande

Studien leds av TFK och dess personal utför en stor del av forskningsarbetet samt koordinerar det övriga arbete som utförs i projektet. Vidare kommer ett antal branschaktörer att utföra betydande insatser samt att knytas till en referensgrupp. I projektet avses prestandabaserade regelverk och trafikförordningar testas och demonstreras i verklig miljö i städer och tätorter. Olika typer av ekipage och användningen av dessa testas pårelevanta transportstråk, exempelvis stråk som avses användas vid kommande byggnationer såsom tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2018

Diarienummer 2018-03988

Statistik för sidan