Del 1: KTH Impact 3C: Creating, Capturing and Communicating Impact Del 2: Verifiering för Tillväxt-1 2015

Diarienummer 2014-05585
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 9 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Impact 3C har varit en fortsättning på KTHs arbete att systematiskt och strategiskt koordinera insatser för att stärka verksamhetens genomslag i omvärlden genom samverkan. Projektet har inneburit en implementeringsfas genom linjeorganisationen, där framåtriktning och handlingsorientering varit ledord. Skolorna har utsett Impactansvariga, skolvisa strategier har utvecklats och Impact finns med i KTHs ledningsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

KTHs verksamhet för uthålligt arbete med Impact genom samverkan är stärkt genom att ´Impactansvariga´ på KTHs skolor funnits på plats. Metod för att identifiera, samla och beskriva impactcases har utvecklats. Arenor för lärande och erfarenhetsutbyte mellan skolor och stödverksamhet har etablerats. En överlämning till ny universitetsledning har genomförts. Ägarskap för Impact har lyfts till prorektornivå.

Upplägg och genomförande

3 faser. 1) Bemanning Impactansvariga: Förberedelse skolledningar och stödfunktioner. 2) Genomförande:Övergång till linjen, utveckling av skolstrategier för Impact. Genomförande av gemensamma teman, erfarenhetsutbyte och lärande 3) Prioritering fortsättning genom medel utfall från Vinnovas Piloter för samverkansutvärdering, överlämning till ny universitetsledning. Ägarskap för Impact har lyfts till prorektornivå.

Externa länkar

www.kth.se/samverkan/impact

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.