De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri (Bir2Gain)

Diarienummer 2016-05135
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 688 060 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet Bir2Gain är att öka den svenska metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja de nya storskaliga forskningsanläggningarna MAX IV, ESS och Petra III. Tanken är att skapa en industriorienterad och resursrik plattform som strategiskt kombinerar flera partners med komplementära kompetenser och bygger intressentnätverk kring den. Under Bir2Gains nu genomförda första etapp har grunden för plattformen lagts och ett samarbete och nätverk initierats.

Resultat och förväntade effekter

Under etapp I har samarbetet mellan strategiskt valda forskningsinstitut och akademiska institutioner etablerats. Det industriella intresset för skapandet av plattformen har bekräftats. Vidare har en första workshop genomförts och utvärderats positivt. Viktiga slutsatser har dragits om hur samarbetet kan fördjupas och plattformen vidareutvecklas under etapp II. Den ursprungliga planen för etapp II har anpassats i enlighet med dessa slutsatser.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet som helhet är att att lägga grunden för plattformen under etapp I och, om intresse finns, vidareutveckla den i etapp II. I etapp I har grunden har lagts genom att 1) kartlägga industriella kunskapsluckor och behov 2) kartlägga relevant kompetens och relaterade initiativ och bjuda in organisationer i projektet och 3) planera, genomföra och utvärdera en första workshop. Parallellt med dessa aktiviteter har intressenternas intresse för plattformen, önskemål och behov undersöks. Upplägget har varit framgångsrikt och har stimulerat samarbetet mellan de deltagande organisationerna.

Externa länkar

Information om Bir2Gains på SIP Metalliska materials hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.