De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri -Etapp 2 (Bir2Gain2)

Diarienummer 2017-05251
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 115 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja ESS, MAX IV och Petra III via bildandet av en plattform för samverkan mellan industri, institut och akademi. I Etapp 1 lades grunden för en sådan plattform. I denna andra etapp etableras en formell struktur för plattformen bestående i kontor, årliga seminarier, en hemsida samt relevant informationsmaterial i öppna kanaler. Parallellt tas en färdplan för industrianvändning av anläggningarna fram i dialog med andra initiativ, framför allt med projektet SWEbeams.

Förväntade effekter och resultat

Det nätverk av representanter från anläggningarna, industrin, akademin och forskningsinstituten som skapades i Etapp 1 förväntas stärkas ytterligare och djupare samarbeten initieras. Projekt förväntas bidra till att infrastruktur, finansiering, utbildning och accessmodeller utvecklas på ett sätt som främjar industriellt nyttjande. På lång sikt förväntas projektet därmed stärka metallindustrins innovationskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska: 1.Formellt etablera en plattform för samverkan kring industrins användning av MAX IV, ESS and Petra III, med kontor, en hemsida, årliga seminarier och relevant informationsmaterial. 2.Identifiera nyckelfaktorer för ett framgångsrikt industriellt nyttjande av och samarbete med ovan nämnda storskaliga anläggningar. 3.Verka för att metallindustrins behov beaktas i utvecklingen av infrastruktur, finansiering, utbildning och accessmodeller för ovan nämnda storskaliga anläggningar.

Externa länkar

Beskrivning av projektet på www.metalliskamaterial.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.