Datorseende i granulara processer genom realtidsfysik

Diarienummer 2016-03442
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Bidrag från Vinnova 498 600 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2016

Syfte och mål

Möjligheten att spåra och tillståndsbestämma material i granulära processer genom att kombinera sensordata med fysikbaserad simulering har undersökts. Syftet är att öka graden av fjärrstyrning och automation samt bättre förstå orsakssamband mellan olika processteg för att kunna optimera den sammansatta processen. Ett antal lösningsförslag för olika gruv- och mineralprocesser har utarbetats och testats i simulerad miljö.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien har resulterat i tre lösningsförslag som parterna avser realisera. 1) Maskinseende för automatisering av skutknackare. 2) Partikelstorleksfördelning på bandtransportörer. 3) Materialspårning i malmlager. Till vardera lösningsförslag finns en demonstrator, algoritm, litteratursammanställning och behovsbeskrivning. Lösningarna förväntas leda till fjärrstyrda semiautonoma skutknackare samt effektivare krossning och malning av malm genom ökad kontroll på inkommande material.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har bestått i att välja ut och fokusera på specifika delprocesser, renodla problemställning/behovsanalys på dessa samt att testa och demonstrera lösningsförslag med hjälp av simuleringar/simulatorer. Detta arbetssätt ledde till ett ihållande intresse och motivation från alla parter att bidra med det egna kunnandet och idéer, ta fram underlag och skapa möten med nyckelpersoner. Projektmöten har hållits veckovis på distans.

Externa länkar

Webbsidan kommer att kompletteras med information från GranuTack

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.