Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Data som strategisk resurs

Diarienummer
Koordinator Inera AB
Bidrag från Vinnova 1 195 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet var att ta ett första steg i att etablera ett nationellt arbete kring API-specifikationer inom området välfärdsteknik. Målet var att identifiera hur och var gränssnitten och API:erna i kommunernas systemflora finns. En annan målsättning med förstudien var att initiera ett uppföljningsprojekt för att fördjupa arbetet och inte tappa tempo i arbetet. Inera har under hösten 2022 startat ett uppdrag där fokus är framtagande av ett arkitekturiellt koncept och förslag på referensarkitektur baserat på förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har valt att använda en modell som har fokus på logiska komponenter och gränssnittsområden dem emellan och utifrån dessa identifiera och kategorisera behov och förutsättningar. Genom att sluta upp bakom gemensamma principer och specifikationer får man större synergieffekter i framtagandet och förvaltandet av interoperabilitetsspecifikationer. Utfallet leder till att ett konkretiserande arbete kring referensarkitektur som startats.

Upplägg och genomförande

Förstudien samlade material från tidigare utredningar och webbsidor tillhörande myndigheter och kommuner i Sverige samt material tidigare framtaget av exempelvis Inera. En modell för API analys togs fram vilken har stämts av med kommuner och leverantörer inom området välfärdsteknik. Projektet valde att göra semistrukturerade djupintervjuer med några leverantörer istället för breda enkäter för att stämma av analysen och lyssna till deras input för att få ett större djup i återkopplingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2022

Diarienummer 2021-04643

Statistik för sidan