Data för innovationer och hållbar samhällsutveckling (DIHS)

Diarienummer 2018-04765
Koordinator Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 1 815 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att förse invånare, offentlig sektor, akademi och företag med data som ger en mer relevant, intelligent och exakt kunskap om samhället samtidigt som det skapar förutsättningar för en labbmiljö där nya datadrivna innovationer, i synnerhet de som använder sig av neurala nät kan skapas. Denna miljö används sedan för labbar av olika slag och med olika svårighetsgrader där alla med intresse kan delta.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ta fram innovativa lösningar för att skapa öppna datatillgångar som kan användas för datadriven innovation. Detta data ska användas i labbar, erbjudas universitet, företag och övriga aktörer som med detta data som bas kan utveckla och/eller förbättra datadrivna lösningar, t ex olika typer av chatbottar, automatiskt framtagna beslutsunderlag mm. Efter projektet ska kunskap hos både skapare och avnämare av datadrivna innovationer ha ökat och nätverk av potentiella skapare av innovationer ha skapats.

Planerat upplägg och genomförande

1. Hårdvara i form av mobila TPU:er och olika slag av sensorer kommer att anskaffas och lånas ut till innovatörer och labbar. 2. Labbar med varierande längd, ofta utspridda över flera dagar/veckor, kommer att hållas i en gemensam lokal. Möjlighet att på labba på egen hand och på distans och då kunna nyttja labbets resurser ska finnas om detta är tekniskt möjligt. 3. Inspirationsföresläsningar ska hållas av personer som har gjort intressanta praktiska erfarenheter eller som forskat inom området. 4. Vi kommer även att öppna för labbande som stödjer examensarbeten som studenter genomför.

Externa länkar

Projektplats för projekt Ladds och nu detta projekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.