Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Data driven innovative produktions borrning en förstudie

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, SIP-STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Detta projekt visar tydligt på vikten av att optimera nyckelenhetsoperationer och hur modern, automatiserad, datadriven information kan analyseras, tolkas och möjliggöra väsentliga förbättringar såsom i detta fall gällande laddbarhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet Datadriven innovativ produktionsborrning är fokuserat på faktorerna "Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer i STRIMs agenda. Projektet har demonstrerat hur bergmassans egenskaper i detalj kan fastställas genom att utnyttja borrparametrar som kontinuerligt loggas under produktionsborrning. Detta kan betyda en bättre och mer detaljerad kunskap om bergmassans egenskaper eftersom information hämtas från samtliga produktionsborrhål. I detta fall har projektet visat hur denna information kan användas för att optimera laddning och sprängning.

Upplägg och genomförande

Projektet Datadriven innovativ produktionsborrning har genomförts som en "Proof of concept" studie i en fullt industriell miljö, vilket inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar. I detta fall bedömer vi att möjligheterna till en innovativ ny applikation inom gruvindustrin är möjlig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02637

Statistik för sidan