Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 453 850 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål, att utveckla kommersiella produkter som kan lösa dagvattenrelaterade problem i hårdgjorda stadsmiljöer med komplexa ägarförhållanden. Målen för initieringsprojektet har uppfyllts genom att 10 kategorier på produktinnovationer har tagits fram som uppfyller de behov och krav som har identifierats hos berörda aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade resultaten av initieringsprojektet har uppfyllts i.o.m att nya lösningar med stor potential har identifierats samt en plan för hur dessa lösningar ska utvecklas. Behov hos berörda intressenter kartlagts samt nya aktörer, så som: kommuner, teknikleverantörer, fastighetsägare, knutits till projektet. Förväntade effekter att skapa en ny industri med dagvattenprodukter som förser den svenska och internationella marknaden med smarta, lättapplicerade multifunktionella produkter med låg miljöpåverkan och med stor social hänsyn uppnås efter följdinvesteringar.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt det planerade upplägg som beskrevs i ansökan till initieringsfasen. Grovt kan det delas upp i två delar: 1) Behovsanalysen, som gett underlag till diskussionen om åtgärder och bidragit till utvecklingen av produktinnovationer. 2) Konstellationsbyggande, för att hitta relevanta samarbetsparter och plats för fallstudie för att testa de innovationer som tagits fram. Detta har skett genom fem workshops, fyra studiebesök samt ett flertal intervjuer med ett stort antal aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04321

Statistik för sidan