CTS Kina-Sverige etapp 2 (SAFER bas)

Diarienummer 2015-04090
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 220 081 kronor
Projektets löptid september 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att skapa ett starkt CTS, som utvecklar samarbetet mellan Kina och Sverige samt stärker Sveriges konkurrenskraft inom trafiksäkerhet. Målet bedöms sammantaget vara väl uppfyllt. CTS har under tiden för projektet utvecklat sin verksamhet och stärkt samarbetet mellan de svenska och kinesiska parterna. Ett antal forskningsprojekt har genomförts som har bidragit till ökad kunskap och konkurrenskraft inom trafiksäkerhet. Projektet har inneburit kontakt med kinesiska företag/forskningsaktörer och skapat intresse hos fler svenska aktörer att delta i CTS.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av genomförda forskningsprojekt har ökat förståelsen för fordons- och trafiksäkerhet i Kina, speciellt med avseende på förarbeteende och HMI (Human-Machine Interface) samt möjligheter att förbättra tunga fordons säkerhet. Projekten har även bidragit till det större målet att öka trafiksäkerheten i Kina samt att förbättra förutsättningarna för intelligenta fordon och trafiksystem. Arbetet inom CTS bäddar för nya samarbeten och är ett steg på vägen att etablera ytterligare forskningssamarbeten med Kina.

Upplägg och genomförande

Forskningen inom CTS genomförs i projekt med både svenska och kinesiska deltagare, där man gemensamt tar fram projektförslag och forskningsplan. Varje projektförslag granskas av CTS vetenskapliga råd och godkänns av styrelsen. Upplägget har fungerat väl och projektarbetssättet har medfört stärkt samarbete mellan de kinesiska och svenska parterna. Styrelsen vill dock växla upp arbetet ytterligare och undersöker möjligheter för att CTS ska kunna expandera avseende innehåll, forskningsprojekt och parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.