Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

Diarienummer
Koordinator Region Örebro Län - Regional utveckling
Bidrag från Vinnova 4 244 606 kronor
Projektets löptid september 2020 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet är att hitta nya samverkansformer mellan civil och offentlig sektor för att möta samhällsutmaningar. Ofta har verksamheter inom offentlig och civil sektor samma utmaningar och samma målgrupper men det finns brister gällande samverkan. CROSS vill hitta system och modeller för samverkan mellan den offentliga och civila sektorn så att fler människor får det stöd och den hjälp de behöver. Det övergripande projektmålet är att ta fram en ny form av samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle kring välfärdsluckor som utgår från invånarnas behov.

Förväntade effekter och resultat

Ofta sker samverkan kring en viss utmaning eller målgrupp vilket resulterar i att samverkansformen blir alltför specifik och inte kan utökas till andra utmaningar eller målgrupper. Det förväntade resultatet av CROSS är ett flexibelt system för samverkan mellan den offentliga och civila sektorn. Modellen är generaliserbar och kan appliceras i andra kommuner både inom och utanför länet. Effekten blir att fler människor tidigt får det stöd och den hjälp de behöver, vilket i förlängningen leder till såväl mer effektiv användning av samhällets resurser som bättre folkhälsa.

Planerat upplägg och genomförande

CROSS bygger på erfarenheter från UDI steg 1. Varje ingående kommun tillsammans med närsjukvård och civilsamhälle utgör ett delprojekt i CROSS. Delprojekten ska testa och utveckla nya samverkansformer och genom ökad samverkan ta fram nya arbetssätt, metoder och/eller tekniska innovationer för att möta både kortsiktiga och långsiktiga välfärdsutmaningar utifrån lokala förutsättningar och behov. Ett iterativt arbetssätt används för att ta tillvara på de erfarenheter som görs i de olika delprojekten, där invånarna involveras för att definiera problem och hitta lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2021

Diarienummer 2020-01878

Statistik för sidan