Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Construction Factory Concept

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftade till att undersöka hur förbättrad koordinering av arbetet i infrastrukturprojekt kan leda till högre produktivitet, bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan, och hade målet att ta fram och validera ett övergripande koncept som kan realisera dessa syften. Detta har uppnåtts genom att ta fram ett koncept beskrivet i en systemarkitektur som specificerar hur de ingående systemen ska samarbeta i ett system-av-system, samt en ontologi som beskriver den information som ska utbytas. Koncepten som använts baseras på Industri 4.0.

Resultat och förväntade effekter

Projektets viktigaste effekt är en kunskapsuppbyggnad kring hur ett koncept för effektivare anläggningsproduktion kan se ut, och det har uppnåtts. Resultaten har dokumenterats i tre publikationer som beskriver systemets övergripande koncept, systemarkitekturen samt ontologin som specificerar hur information ska representeras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med den plan som presenterades i ansökan. I detta ingick en användningsfallsanalys som också inkluderade värdeflöden och aktörer. Denna låg till grund för att utveckla arkitekturen och ontologin, som utgör basen för det ledningssystem för anläggningsarbete som projektet definierat. För att validera att koncepten fungerar som avsett har en prototyp av detta ledningssystem utvecklats och testats mot simulerade maskiner i olika scenarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 april 2020

Diarienummer 2018-00671

Statistik för sidan