CIVIC - Construction In Vicinities: Innovative Co-creation

Diarienummer 2016-00996
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 831 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Transporter av byggprojektsrelaterat material och personer, orsakar negativ påverkan på staden. Brist på tidig och korrekt information både gällande logistik-processer och intressenters behov, leder till dispyter och störningar som kan påverka byggproduktionen såväl som den omkringliggande miljön. CIVIC (Construction In Vicinities: Innovative Co-creation) faciliterar och stödjer transporter till, från och omkring urbana byggplatser, för att minska störningar i den omkringliggande miljön, förbättra byggproduktiviteten samt optimera energieffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av detta två och ett halvt-årsprojekt är identifiera av energieffektiva transportlösningar till, från och omkring byggprojekt, genom implementering av medverkande-analys; ökad förståelse bland intressenter om påverkan av förbättrad logistik och mobilitet; och rekommendation för smarta styrmetoderskoncept, vilka går bortom urban byggkonstruktion genom att de skapar en stödjande plattform för alla stadsutvecklingsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

CIVIC ska genomföra genom: 1) Utvärdering av alternativa logistik/mobilitets-lösningar genom en deltagande multi-actor multi-critera analys (MAMCA); 2) Logistik- optimering genom dynamisk data-teknik för att utvärdera påverkan (energi, resurseffektivitet samt sociala och ekonomiska aspekter); och, 3) Utveckling av smarta styrmedelskoncept, som inkluderar intressenter (t.ex. godsnätverk, upphandlingsprocesser och dialogverktyg för medborgardialog).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.