CIVIC - Construction In Vicinities: Innovative Co-creation

Diarienummer 2016-00996
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 831 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Transporter av byggprojektsrelaterat material och personer, orsakar negativ påverkan på staden. Brist på tidig och korrekt information både gällande logistik-processer och intressenters behov, leder till dispyter och störningar som kan påverka byggproduktionen såväl som den omkringliggande miljön. CIVIC (Construction In Vicinities: Innovative Co-creation) faciliterar och stödjer transporter till, från och omkring urbana byggplatser, för att minska störningar i den omkringliggande miljön, förbättra byggproduktiviteten samt optimera energieffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av detta två och ett halvt-årsprojekt är identifiera av energieffektiva transportlösningar till, från och omkring byggprojekt, genom implementering av medverkande-analys; ökad förståelse bland intressenter om påverkan av förbättrad logistik och mobilitet; och rekommendation för smarta styrmetoderskoncept, vilka går bortom urban byggkonstruktion genom att de skapar en stödjande plattform för alla stadsutvecklingsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

CIVIC ska genomföra genom: 1) Utvärdering av alternativa logistik/mobilitets-lösningar genom en deltagande multi-actor multi-critera analys (MAMCA); 2) Logistik- optimering genom dynamisk data-teknik för att utvärdera påverkan (energi, resurseffektivitet samt sociala och ekonomiska aspekter); och, 3) Utveckling av smarta styrmedelskoncept, som inkluderar intressenter (t.ex. godsnätverk, upphandlingsprocesser och dialogverktyg för medborgardialog).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.