City as a Platform - CaaP

Diarienummer 2018-04500
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE, Kista
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är initiera en nationell samordning genom att de involverade städerna arbetar tillsammans runt grundläggande utmaningar relaterade till ett ”minimiramverk” för en data/IoT-plattform. Projektet ska ta fram principer och (de facto) standarder relaterat till hur plattformen användas och därigenom visa på nyttan med att strukturerat arbeta med en gemensam plattform. Dessutom ska projektet verka för nationell förankring så att det på längre sikt finns en organisation och en utpekad aktör som kan förvalta ramverket.

Förväntade effekter och resultat

Storskalig, datadriven innovation i städerna kräver en gemensam infrastruktur för data. Städerna ska under projektet tillsammans definiera ett gemensamt ramverk för en plattform samt gemensamma principer för användandet. Det reducerar risken för inlåsningseffekter samtidigt som man öppnar upp för innovativa tjänster från tredjepartsutvecklare samma mekanismer som med en smartphone. Projektets målbild är att det ska vara enkelt att flytta en tjänst från en stad som använder sig av en leverantörs plattform till en annan stad som använder sig av en annan leverantörs plattform.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsmetoden i projektet är att städerna tillsammans arbetar med proof-of-concepts (POC), alltså implementerar relativt enkla tjänster över det gemensamma ramverket under en begränsad tidsperiod. Genom med att arbeta med POC:ar ska projektet identifiera gemensamma frågeställningar av såväl teknisk som icke-teknisk karaktär som ska behandlas under projektet. Dessutom åskådliggöras hur man kan skapa värde ur data till nytta för staden själv och invånarna vilket i sin tur har en pedagogisk effekt internt i en stad men även externt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.