Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 495 880 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet var konceptualisering och utveckling av cirkulära affärsmodeller för begagnade elfordonsbatterier, för att bidra till ökad resurseffektivitet genom ökad användning av batterierna. Efterfrågan på batterier växer snabbt, och samtidigt sjunker priset på nytillverkade batterier. Att utöka batteriernas livscykel och ge dem ett andra liv i en annan tillämpning är en möjlighet att motverka framtida brist på elfordonsbatterier och senarelägga kvittblivning. En utökad livscykel innebär också att mer värde kan skapas av de resurser som använts i tillverkningen.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att befintliga affärsmodeller skapar begränsningar i vilka cirkulära strategier som företag överväger och är intresserade av att utforska. För att etablera och bibehålla affärsmodeller som optimerar cirkulära batteriflöden krävs samtidigt en hög grad av samverkan och tillit mellan olika aktörer längs värdekedjan. Projektet har främjat möjligheter till samskapande mellan aktörer från olika industrisektorer, i syfte att utveckla nya, cirkulära värdekedjor.

Upplägg och genomförande

Förstudiefasen har utgjort en viktig grund för fortsatt arbete i ett fullskaleprojekt genom att (1) utforska cirkulära strategier och affärsmodellkoncept; (2) identifiera aktörer som skulle kunna engageras i ett fullskaligt utvecklingsprojekt; och (3) utveckla en forskningsplan för det fullskaliga projektet. För att åstadkomma detta genomfördes en omvärldsanalys samt 11 intervjuer med biltillverkare, försäkringsbolag, en bildemonterare, två teknik-startups och en potentiell second-life-användare. Vi höll också flera brainstormingsessioner med projektpartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03752

Statistik för sidan