Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier

Diarienummer 2018-03752
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 495 880 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet är att konceptualisera och utveckla cirkulära affärsmodeller för begagnade elbilsbatterier, för att förlänga livscykeln och bidra till ökad resurseffektivitet. I en nära framtid kommer ett stort antal elbilsbatterier nå slutet av sitt första liv. Genom att förlänga livscykeln kan återvinning och avfallshantering senareläggas, och ytterligare värde i samband med elbilsproduktionen kan skapas och utnyttjas.

Förväntade effekter och resultat

Att återanvända batterier i fordon eller andra tillämpningar kan leda till ekonomisk tillväxt och samtidigt ge miljö- och klimatfördelar. Det innebär också minskade avfallsvolymer eftersom färre produkter behöver produceras per tidsenhet. Cirkulära affärsmodeller, som ger batterierna längre tid i värdekedjan, kan leda till samarbetsmöjligheter för aktörer från olika affärsområden och kan även innebära möjligheter för Sverige att influera och bidra till den globala övergången till cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudiefasen, som pågår under åtta månader, utgör en viktig grund för ett kommande fullskaligt projekt genom att (1) utveckla möjliga cirkulära strategier och koncept för affärsmodeller, (2) identifiera möjliga aktörer att engagera i fullskaleprojektet och välja partners för att bygga ett starkt konsortium och (3) designa forskningsmetodik för fullskaleprojektet. Förstudien bygger på en kartläggning av nuläget samt intervjuer och workshoppar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.