Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin

Diarienummer 2017-03201
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Målet med projektet är att utvärdera potentiella affärskoncept för återvinning av restprodukter mellan stålverk och andra industrisektorer för ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och resursutnyttjande för industrin genom att utvärdera möjligheter för återvinning av svårrecirkulerade restprodukter. Arbetet har för avsikt att ta fram de nyckelmekanismer och behov som föreligger för att kunna realisera en industriell symbios och ett cirkulärt återvinningssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer innefatta en omvärldsanalys med syftet att undersöka nyckelmekanismer och behov som föreligger samarbete mellan parterna, en datainsamling av materialens egenskaper, en systemanalys av de föreslagna återvinningskoncepten för att utvärdera materialens potential, samt en utvärdering av olika återvinningskoncept med hänsyn till affären mellan parterna. Projektets aktiviteter kommer att genomföras i samarbete med projektparter genom regelbundna möten och två workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.