Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet bidrar till cirkulär ekonomi genom ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan, då det skapat en bild av problematiken och arbetsgången för upprättandet av industriella symbioser samt visar på möjligheten att via systemanalyser utvärdera potentialen för att nyttiggöra restmaterial som sekundära råmaterial i annan industri. Projektet har resulterat i ett antal potentiella affärskoncept med möjligheter för nyttiggörande av restprodukter mellan olika industrier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat har bidragit till möjligheten att utvärdera och utforma affärsmodeller inom cirkulära system för bättre resursutnyttjande. Projektarbetet har innefattat en sammanställning av nyckelmekanismer och behov som föreligger en etablering av industriell symbios där möjligheter att nyttja restmaterial har utvärderats via systemanalys och resulterat i att ett antal olika koncept för nyttiggörande av restmaterialen föreslagits med hänsyn till affären mellan parterna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samverkan med projektparter för kunskapsutbyte via regelbundna möten med diskussioner och djupintervjuer samt två workshops. Projektarbetet har bestått av en omvärldsanalys, datainsamling, systemanalyser och utvärdering av potentiella affärskoncept. Arbetsflödet utarbetades för att bygga på kunskapen successivt med återkoppling tillbaka mot den omvärldsanalys som utfördes initialt och har skapat en helhetssyn på arbete för etablering av industriell symbios.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03201

Statistik för sidan