Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Diarienummer 2018-00298
Koordinator SWEROCK AKTIEBOLAG - SWEROCK HK
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Den samhällsutmatning med schaktmassor berör många aktörer i samhället; kommunala exploatörer, planerare och miljötillsyn, entreprenörer, byggherrar, konsulter, upphandlare, täktägare. Syftet med projektet är att utreda hur uppgradering av schaktmassor kan ersätta fyll- och dräneringsmaterial i byggprojekt, och om den har en potential att öka användningsgraden för schaktmassorna till 50 %. Målsättningen med projektet är att initiera cirkulär masshantering som ett första steg mot exploaterings- och infrastrukturprojekt som är självförsörjande på fyllnadsmaterial.

Förväntade effekter och resultat

I tillväxtorter består ca 25 % av lastbilstransporterna av schakt- och bergmassor. Naturgrus och sand är ändliga resurser som infrastrukturprojekten är beroende av. Schaktmassorna som transporteras till deponi innehåller mellan 30 - 70 % sand och grusfraktion. Genom cirkulär masshantering av morän, fyllnadsmassor, ler- och siltjordar kan deponeringsbehovet minska med upp till 50 %. Uppgradering minskar transporter, uttag av naturresurser samt avfallsflöden och kan ge stora samhällsvinster genom ett försörjningssystem som återskapar resurser.

Planerat upplägg och genomförande

Swerock genomför pilotförsök, marknadsföring och resultatspridning. Ecoloop bidrar med ämneskunskaper, vetenskaplig styrning och utveckling av planeringsverktyget Optimass samt bidrar med utvärdering och avrapportering. Örebro universitet bidrar med sina erfarenheter kring hur cirkulär ekonomi med särskilt fokus på de mjuka delarna om organisering, inter-organisatoriska relationer och ekonomiska strukturer. Pilotförsökets resultat utvärderas med planeringsverktyget, och marknads- och riskanalys utförs för att visa ekonomisk potential och mervärden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.