Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Diarienummer
Koordinator SWEROCK AKTIEBOLAG - SWEROCK HK
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att undersöka hur uppgradering av massor kan ersätta fyll- eller ballastmaterial i byggprojekt respektive föreslå lämplig metod för pilotprojekt. Våtsiktning kan förädla 50 % av schaktmassorna till ballastprodukter och i teorin täcka hela behovet vid ett anläggningsprojekt. Ökad cirkularitet ger minskade transporter och lägre kostnader men kräver ett ändrat mindset hos bransch och myndigheter att acceptera återvunnet material.

Långsiktiga effekter som förväntas

Proportionerna schaktmassor:ballast är cirka 2:1 och cirka 50 % av schaktmassorna är lämpligt som ballast. Våtsiktning har god potential att förädla blandade material men produkten behöver kvalitetssäkras. En befintlig anläggning i Malmö har identifierats till pilotstudie och ytor i Sthlm-Norrort och Sundsvall kan utredas vidare. Cirkulär ekonomi att gå till cirkulära flöden men även att värdekedjan behöver gå mot en nätverkssyn där indirekta aktörer ingår. Olika normer mellan tillsyn och bransch befanns ha en jämställdhetsfaktor.

Upplägg och genomförande

Tekniker för uppgradering inventerades och potentialbedömdes. Våtsikt valdes ut som mest lovande. Analyser av råvara och produkt analyserades och jämfördes med tekniska och miljömässiga krav. Massaflöden i Skåne, Stockholm-Norrort samt Sundsvall kalkylerades och noder för förädling identifierades. En workshop om jämställdhet hölls ledd av forskare. Löpande kontakter har hållits med Trafikverket och Vallentuna kommun som representerar slutanvändare och miljötillsyn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00298

Statistik för sidan