Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chefskapets könsmärkta villkor

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Enheten för för genus, organisation och ledning
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - augusti 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Fas 1 CHAR(13) + CHAR(10) Chefs- och medarbetarskapets förutsättningar, former och resultatCHAR(13) + CHAR(10) Under projektets första år, 2008-2009, planerades och genomfördes den empiriska studien på Industriföretaget. Den interna rapporten, Jämställdhet som organisationsutveckling, inklusive en engelsk sammanfattning levererades till Industriföretaget i oktober 2010. Under 2011 arbetade författarna Anna Wahl och Sophie Linghag med att anonymisera rapporten. Arbetet med att skriva om rapporten till en bok pågick under hela 2012. I maj 2013 publicerades boken Män har varit härCHAR(13) + CHAR(10) längst (Studentlitteratur 2013). Materialet har anonymiserats och resultaten har analyserats i generella slutsatser, samt legat till grund för teoriutveckling. Syftet i boken är att utveckla kunskap om förutsättningar för jämställdhetsarbete inom olika delar av en verksamhet samt betydelsen av chefskapet för jämställdhetsarbete. Målgrupp för boken är såväl studenter, chefer som forskare och konsulter inom området organisation och förändringsarbete.NätverketCHAR(13) + CHAR(10) Redan tidigt i projektet startade Pia Höök ett nätverk av ansvariga för jämställdhets- och mångfaldsarbete i stora företag i Sverige, som hon har varit ansvarig för under hela projektet. Deltagare har varit från Volvo, Skanska, Sandvik, Vattenfall och Ericsson. Nätverket har träffats en eller flera gånger per år på heldagsmöten. Nätverket utökades senare med representanter från SKF och Volvo Cars. Fas 2CHAR(13) + CHAR(10) Chefskap i olika kontexter. Fas 2 i projektet fokuserar på jämförande analyser av hur chefskap konstrueras i olika organisatoriska kontexter. Det första steget i denna del av projektet, 2009-2010, var att omarbeta och uppdatera boken Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Denna bok gavs ut första gången 2001, och har fungerat som grundbok på universitet och i ledar- och jämställdhetsutbildningar. Den omarbetade boken publicerades i augusti 2011. I juni 2011 påbörjades arbetet med ytterligare en bok, med det första arbetsnamnet Chefskapet könmärkta villkor. Den handlar om ledarskap i olika kontext, och skrivs på svenska. Utifrån några nya kriterier analyseras ett antal av våra egna tidigare empiriska material. Bokens bidrag är en komparativ analys mellan de olika tidigare studierna utifrån att de representerar olika kontext. Inom ramen för boken kommer en del att handla om hur man kan arbeta för förändring av villkoren för chefskap i organisationer. I denna del kommer även ett antal av våra egna empiriska studier om förändringsarbete att refereras. Boken avslutas med konkreta råd till olika grupper av chefer och andra kategorier som vill bidra till ökad jämställdhet genom ett förändrat chefskap. Boken planeras bli färdig till sommaren 2014. Det beror på utgör också kärnan till vårt bidrag i den antologi om chefskap som VINNOVA ska publicera hösten 2013. Vi har skrivit ett kapitel, Kvinnligt och manligt chefskap det beror på chefskapets könsmärkta villkor, som för närvarande är hos redaktören för antologin. översättningen av Det ordnar sig till engelska pågick under 2012. Vi har haft kontakt med förlagen Studentlitteratur och Palgrave om publicering, men inget är ännu beslutat. Vi gör nu en omarbetning av hela manuset för att bättre passa en internationell läsekrets. Arbetet kommer att fortgå under våren 2014.CHAR(13) + CHAR(10) Fas 3; Verktyg, material och metoderCHAR(13) + CHAR(10) Fas 3 i projektet syftar till metodutveckling för förändringsarbete, baserat på kunskaper från forskningen. Syftet är också att utveckla idéer om hur kunskapsspridning kan förbättras samt hur kunskap om metoder kan förmedlas. Metoden med Jämställdhetsskalan, vilken användes i den empiriska studien, har utvecklats och presenterats på konferenser och i andra sammanhang.CHAR(13) + CHAR(10) Metoden beskrivs utförligt i boken Män har varit här längst. Den kommer också att presenteras i ett kapitel av Anna Wahl i en antologi, Integrating gender equality in management education (Greenleaf Publishing). Verktyg för att integrera genus i utbildningar kommer tas fram i samband med arbetet med Det beror på. Boken riktar sig till chefer och syftar till att både öka kunskapsnivån och ge konkreta råd om lämpliga metoder som är anpassade efter kontext och situation.CHAR(13) + CHAR(10) En annan del av fas 3 utgörs av utvecklandet av en Modell för olika dimensioner i ledarutveckling för jämställdhet. Modellen bygger vidare på tidigare forskning inom forskargruppen, och publicerades första gången i SOU 1994:3 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. Modellen innehåller olika dimensioner i ledarutveckling, som t ex könsfördelning, innehåll och pedagogisk form. Den omarbetade modellen ska publiceras i en antologi, Handbook for Diversity in Organizations (red.CHAR(13) + CHAR(10) Regine Bendl). Artikeln är resultatet av ett samarbete med forskare vid Radboud University i Nijmegen, Nederländerna, Yvonne Benschop och Marieke van den Brink.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01903

Statistik för sidan