Centrokaliserad industrialisering: En balanserad organisationsform för ökad innovationsförmåga

Diarienummer 2013-02486
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utforma en steg 2 ansökan avseende ett projekt med fokus på former för att hantera de faktorer som är kritiska för att skapa en balanserad så kallad ´centrokaliserad´ organisationsform för industrialisering där balans mellan centraliserad och lokal organisation eftersträvas utifrån situationsanpassade behov. Målet var att ett sådant projekt ska bidra till ökad kunskap kring svenska företags industrialiseringsprocess och därmed innovationsförmåga. På grund av oförutsedda händelser hos planerade aktörer var det ej möjligt att forma en fullständig ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Antagande var att en centrokaliserad organisationsform skulle visa på en organisatorisk innovation för hur industrialisering kan organiseras. Det skulle i sin tur leda till att de involverade företagen hade möjlighet att förbättra sin innovationsförmåga. Studien visade att organisering av industrialisering är problematiskt i industrin och att olika organisationsformer kan användas. Relevansen av dessa i olika situationer behöver studeras djupare och en slutsats är att området i ansökan är av central betydelse för industrin.

Upplägg och genomförande

En litteraturstudie och empiriska studier genomfördes. Litteraturstudien indikerade att området behandlats inom olika vetenskapliga discipliner. Empiriska studierna visade att olika organisationsformer använts i industrin, men att underlagen för att välja en specifik form kan förbättras. Det finns därför utrymme för ökad kunskap där forskning inom olika discipliner integreras och relateras till det industriella behovet av förbättring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.