BYGGCERT steg 2

Diarienummer 2015-05123
Koordinator TRANSAGILE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

BYGGCERT har under projektet fått input och stöd från branschaktörer både i Sverige och Finland, samt från forskarsidan. Dessa har även bidragit med viktiga delar till projektets marknadsresearch, inte minst gällande Baltikum och Polen. Affärsmöjligheterna har ökat samt konkretiserats i en affärs- och utvecklingsplan. Projektet har bidragit till att förankra nya modeller i branschen som är viktiga för vidare utveckling och etablering av projektets kommersiella tjänster. Detta stämmer väl överens med projektets målsättningar och förenklar kommande utveckling.

Resultat och förväntade effekter

BYGGCERT har under projekttiden förankrat behovet av koordinerad samverkan och utveckling av nya lösningar med strategiska aktörer i den svenska och finska byggbranschen. Mobiliseringen har lett fram till detaljerade förhandlingar om partnerskap gällande kommande kommersiella tjänster som projektet planerar. Nästa steg är att en gemensam utvecklingsprocess sjösätts under våren för att bl a definiera en ny grundläggande standard för säkerhet och kvalitet samt för att inleda hård utveckling. Detta förväntas leda fram till lansering av de första tjänsterna i början av 2017.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget med förankring och partnerskap i botten har visat sig vara avgörande för att ytterligare kunna konkretisera projektet i linje med branschen behov, samt för att kunna formera samarbeten med branschorganisationer såväl som kommersiella partners. Dessa har också bidragit med omfattande information och underlag till projektets planering. Upplägget har tjänat sina syften, och det är svårt att tänka sig ett alternativt upplägg eftersom de nya lösningarna och den infrastruktur som behövs förutsätter omfattande samverkan med andra aktörer i branschen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.