BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande (BUFFL)

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för utbildningsvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 969 761 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med BUFFL-projektet är att stärka kompetensen inom ett strategiskt viktigt arbetsmarknadsområde (bank och försäkring) och samtidigt stimulera till livslångt lärande. Projektet initierar nya och vidareutvecklar pågående insatser med hjälp av flexibla metoder för teknikstött lärande i arbetslivet. En modell för flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma specialister utvecklas av bransch- och utbildningsforskare från Mittuniversitetet tillsammans med de behovsägare som ingår i forskningsgruppens etablerade nätverk.

Förväntade effekter och resultat

I projektet ingår Mittuniversitetets (MiUN) forskningsgrupper Centre for research on Economic Relations (CER) och Higher Education and E-Learning (HEEL). CER och HEEL samverkar i projektet med Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och Fakulteten för ekonomi vid Högskolan i Kristianstad. Behovsägarna är även verksamma i de tre regionerna lärosätena representerar. Denna konstruktion avser att ge en valid modell av hur den här typen av utbildning kan utformas. MiUN utvärderar modellen inom ramen för ett parallellt forskningsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

BUFFL löper över två år och innehåller tre faser som delvis går i varandra och upprepas vid flera tillfällen. Förprojektering bygger på CERs innehållsliga kompetens och önskemål från behovsägarna. HEEL skapar en preliminär pedagogisk modell innehållande lämpade pedagogiska metoder och tekniskt stöd för lärande. I genomförandefasen utprövas kurser tillsammans med behovsägarnas medarbetare. Utvärderingsfasen analyserar genomförda kurser med syftet att bidra till vidareutveckling av kurserna och den preliminära pedagogiska modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2020

Diarienummer 2018-03824

Statistik för sidan