Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för produktion av cementklinker och bränd kalk

Diarienummer 2015-04541
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Bidrag från Vinnova 1 095 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Utvalda material och materialkarakteriseringsmetoder har använts för att studera egenskaper hos råmaterials- och bränsleblandningar för produktion av cementklinker och bränd kalk. Metoder har utvecklats och anpassats för industriella behov. Resultaten visar på variation i, för processerna relevanta, materialegenskaper, såsom sintring, smältning och åter-karbonatisering. Resultaten visar på material och materialblandningar som potentiellt kan öka eller minska processernas effektivitet. Resultat från projektet har kommunicerats internt och externt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram ny kunskap relevant för projektmålsättningarna. Därtill har kunskaps- och erfarenhetsutbyte skett internt mellan projektparterna och externt med forskarsamfundet och industrin. Viss tillämpning av anpassade metoder och nya kunskaper har redan implementerats internt hos projektparterna. Det är upp till var projektpart att fortsätta implementeringen.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ändamålsenlig bemanning och projektledning. Projektparterna är meriterade inom området och i besittning av anläggningar och mineralfyndigheter relevanta för projektets mål. Projektet har haft tillgång till relevant utrustning, data, kommunikationsmedel, programvara och litteratur. Projektparterna har uppfyllt planerad insats. Projektet har utfört analyser i ett flertal laboratorier i norden, vilket satt krav på struktur och kommunikation.

Externa länkar

MinBaS Innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.