BONUS CleanWater - Ecotechnological solutions to remove micropollutants and microplastic from contaminated water, Lunds universitet

Diarienummer 2017-00071
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 750 798 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Med CleanWater är målet att minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön genom att utveckla nya reningsteknologier. Bristfällig kunskap om föroreningsbelastningar liksom brist på energieffektiva reningssystem och kostnadseffektiva testmetoder för analys av olika mikroföroreningar och mikroplaster är problem som kommer att tas upp i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av reningstekniker syftar bland annat till lägre energiförbrukning och tekniska lösningar som ger upphov till bildande av mindre mängder av transformationsprodukter än befintliga lösningar. Samtidigt är syftet att skapa teknik som kan integreras i olika typer av reningsverk och i olika strategier för dagvattenhantering. Utvecklingen av testmetodik kommer att göras i syfte att möjliggöra snabbare och säkrare bestämning av olika ämnen. Reningsteknik kommer att jämföras för tillämpning både i centraliserade och decentraliserade lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Lösningar kommer att utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna i syfte att för olika mikroföroreningar och mikroplaster: bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak och avloppsvatten). Försök kommer att utföras både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda avloppsreningsverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.