Blue Energy

Diarienummer 2012-01914
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för sjöfart och marin teknik
Bidrag från Vinnova 241 872 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Blue Energy har tagit fram en strategisk innovationsagenda för marin energi genom en öppen och transparent process där över 35 organisationer aktivt deltagit och påverkat det slutliga resultatet. Agendan syftar till att samla den svenska branschen för marin energi bakom en gemensam vision och belysa de behov som finns för att förverkliga den.

Resultat och förväntade effekter

Innovationsagendan inleds med en översikt av potential och trender, analyserar sedan den svenska branschens förutsättningar, fortsätter med att måla upp en branschgemensam vision med målbilder på kort och lång sikt, diskuterar därefter behovet av offentliga satsningar inom fem områden, och föreslår slutligen en konkret handlingsplan för perioden 2013-2015. Den kommer förhoppningsvis att höja kunskapsnivån om marin energi, leda till större och mer effektiva offentliga satsningar samt mobilisera för branschsamverkan.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram genom en öppen och inkluderande process där en bred grupp intressenter haft möjlighet att påverka resultatet. Arbetet inleddes med en intressentkartläggning i syfte att involvera så många aktörer som möjligt i arbetet, därefter gjordes ett enkätutskick som gav förståelse för aktörernas tankegångar, sedan genomfördes telefonintervjuer med viktiga intressenter och slutligen arrangerades en intressentworkshop som gav acceptans för de preliminära resultaten samt värdefulla medskick till det återstående arbetet.

Externa länkar

Ocean Energy Centre (OEC) is a collaboration platform for ocean energy in Sweden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.