Biokompositer i möbler och interiöra produkter

Diarienummer 2016-05076
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Behovet av industriellt tillämpad forskning inom formsprutade biokompositer har analyserats. En grupp av intresserade företag har kontaktats för att starta ett samarbete. Ett utkast till en ansökan har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har dessvärre inte resulterat i någon ansökan om ett delprojekt inom Bioinnovation eftersom vissa av företagen valde att dra sig ur med motiveringen att projektets inriktning låg för nära deras verksamhet. Arbetet i denna förstudie kommer istället att utnyttjas för att skriva en ny projektansökan med färre partners och mindre budget.

Upplägg och genomförande

Företag med ett intresse för biokompositer har kontaktats på workshops som anordnats av Bioinnovation samt via möten per telefon och video.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.